เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ ชนิด TrueType/OpenType TT (.ttf)และ OpenType PS (.otf) ซึ่งประกอบด้วยชุดคำสั่งหลายส่วนที่ทำให้การแสดงผลเป็นไปตามเป้าหมาย กล่าวคือ
1. คำสั่งที่กำหนดคุณลักษณะของไฟล์ที่ทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปโดยเฉพาะ
  โปรแกรมกราฟิกสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้
2. คำสั่งที่กำหนดรูปลักษณะและขนาดของตัวอักษรแบบ vector
3. คำสั่งที่กำหนดช่องไฟปกติ (letter space) และช่องไฟพิเศษ (Kerning)
4. คำสั่งที่กำหนดวิธีประกอบคำซึ่งจะไปเลือกอักขระที่ถูกต้องมาใช้
  ทำให้สระ-วรรณยุกต์ไม่ลอย หรือไม่ไปทับกับพยัญชนะหลัก
สิทธิ์ในการใช้ฟอนต์ PSL (License) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ใช้เพื่อการศึกษา (for education)
2. ใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน (home use)
3. ใช้ในกิจการพาณิชย์ (commercial use)
3.1 โรงพิมพ์ ร้านป้าย ร้านทำนามบัตร ร้านตัดสติกเกอร์
3.1 บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ
License (สิทธิ์การใช้) ฟอนต์พีเอสแอลจะครอบคลุมผู้ใช้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบ License ถ้าไม่มีการระบุใดๆ 1 License จะครอบคลุม 1 user หรือ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยปกติแล้ว ถ้ามีการนำฟอนต์ไปใช้กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องหรือหลาย users จะต้องมีการระบุจำนวนผู้ใช้เป็นลายลักษณ์อักษรในใบ License หรือต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน
ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์จะเริ่มต้นที่ 1 ปี หรือตามที่ระบุไว้ในใบ License หรือตามเงื่อนไขของโปรโมชั่น
www.fontpsl.com
(c) copyright PSL SmartLetter 1995-2011, All rights reserved
พีเอสแอล สมาร์ทเล็ตเตอร์ 42 /336 ซอยนิมิตรใหม่ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร 02-1810130
แฟกซ์ 02-1810131 มือถือ 089-4435101